"Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống''

18/07/2017  

Đây là chủ đề của tọa đàm diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 6-1, là việc làm cụ thể góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần ý thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa được Đảng, Nhà nước giao phó.


Chiều 6/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống''. Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì tọa đàm.

Những năm qua, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của báo chí, công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức và hành động. 

Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp tích cực nói trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, báo chí còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cùng với việc chỉ rõ 27 biểu hiện về vấn đề này; đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, cũng như xác định những nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc được toàn xã hội quan tâm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, là đòi hỏi của cuộc sống hiện nay. Trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng. 

Đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, phân tích, làm rõ vai trò của báo chí với nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đi sâu phân tích đặt điểm, nhân tố tác động, hiệu quả đóng góp của báo chí; thống nhất nhận thức, xác định trách nhiệm của từng cấp, ngành, từng cơ quan báo chí và mỗi nhà báo đối với nhiệm vụ quan trọng này. 

Thứ hai, đánh giá thực trang báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay; làm rõ những ưu điểm, hạn chế; chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế; đề xuất các giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này.

Thứ ba, tập trung kiến nghị các vấn đề quan trọng trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí hiện nay, trong đó có các vấn đề: Cơ chế cung cấp thông tin; Cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin; Việc xử lý sai phạm của cơ quan báo chí; Trách nhiệm của các bộ, ngành, đặc biệt là cơ quan chủ quản trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, quản lý, xử lý sai phạm của cơ quan báo chí; Các giải pháp quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; Các giải pháp bồi dưỡng năng lực, trình độ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm phát huy cao nhất vai trò của báo chí trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Thứ tư, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí; phổ biến những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, cùng nhau chỉ ra những nội dung trọng tâm cần quan tâm trong nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cũng như trong đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; những biểu hiện suy thoái.

Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng làm rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan báo chí cũng trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà Báo Việt Nam và các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng, gắn bó chặt chẽ. Trong kế hoạch triển khai nghị quyết Trung ương 4 có nội dung: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan báo chí. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng báo chí vừa phải truyền tải nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái, tham nhũng vào thời điểm này một cách quyết liệt. Nếu không chống tham nhũng, suy thoái ngay bây giờ thì không có ngày mai vì đây là sự đe dọa tới tồn vong của đất nước và không quyết tâm làm thì sẽ không thể có Nghị quyết Trung ương 4 trong các khóa tiếp theo. Bởi, khi đó, suy thoái, tham nhũng sẽ gây biến động trong xã hội, cướp đi cơ hội phát triển của đất nước. Báo chí phải “khuấy động”, hình thành phong trào nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết, bởi đây là cuộc đấu tranh góp phần hình thành quyết tâm cao.

Tham nhũng và suy thoái, ngoài cá nhân tham nhũng suy thoái trực tiếp, ít nhất có một người nữa biết vì tham nhũng, suy thoái là vấn đề hai chiều. Nhưng vấn đề phải có cơ chế nào cho chủ thể tham gia vào tham nhũng, suy thoái nói ra điều đó và phải có cơ chế nào bảo vệ người tố giác - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề và nêu rõ: cần phải khảo sát để làm rõ quy trình, con đường tạo ra tham nhũng, cơ chế duy trì tham nhũng. Đã đến lúc phải vào cuộc chống tham nhũng, suy thoái vì tương lai của đất nước, không thể chậm trễ.

Khẳng định trách nhiệm của MTTQ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo chí của Mặt trận cùng vào cuộc đồng hành chống tham nhũng. MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh của báo chí về liên quan đến phản ánh suy thoái. vì vậy, MTTQ sẽ phối hợp cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Hội nhà báo Việt Nam sẽ rà soát thông tin báo chí, nhân dân phản ánh để chọn lọc chuyển đến cơ quan chính quyền nếu đủ cơ sở hoặc chuyển đến Ủy ban kiểm tra Đảng. Mặt trận và các tổ chức thành viên, Hội nhà báo Việt Nam theo định kỳ hàng quý sẽ rà soát thông tin về tham nhũng, suy thoái qua báo chí và người dân, có sự tham dự của Ban Tuyên giáo Trung ương. MTTQ Việt Nam cam kết sẽ tham gia tích cực trong việc thực hiện chống tham nhũng, suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

 

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là công việc quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề mang tính quy luật. Ngay từ khi Cách mạng Tháng 8 thành công, vấn đề này đã được đặt ra. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu rõ phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc tổ chức tọa đàm này cũng là hành động, việc làm cụ thể góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần ý thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa được Đảng, Nhà nước giao phó.

Việc phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã diễn ra từ nhiều năm trước và hết sức sôi nổi. Thời gian qua, báo chí với vai trò vũ khí tư tưởng mang tinh thần "phò chính trừ tà" đã đi đầu trong việc phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực tế đã chứng minh nhiều vụ việc tham nhũng được các cơ quan chức năng phát hiện là nhờ vào thông tin, sự vào cuộc tích cực của báo chí. Bên cạnh đó, báo chí còn tham gia vào việc tạo áp lực dư luận, thúc đẩy đẩy các cơ quan thanh tra, điều tra, xét xử, xử lý các vụ việc nhanh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực thời gian qua về cơ bản cũng khá nhịp nhàng, đồng bộ.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thường cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với báo chí, đó là thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống suy thoái chưa cân đối, hài hòa giữa "xây" và "chống". Việc thông tin tuyên truyền về các nội dung "tốt" nội dung còn ít, tính đấu tranh không cao, sức lan tỏa không lớn, chưa được thường xuyên, trong khi đưa thông tin "xấu" còn bỏ ngỏ, số vụ việc phát hiện còn ít, tính đấu tranh chưa sắc sảo, thông tin chưa vững chắc, độ dũng cảm kiên định còn bị lung lay, thậm chí bị mua chuộc. 

Đấu tranh phòng chống tiêu cực là một trận địa, đòi hỏi dũng khí, tinh thần chiến đấu cao, bảo vệ chính nghĩa. Đồng thời, mỗi nhà báo cần tuân thủ nghiêm pháp luật, sống gương mẫu, lao động nghề nghiệp cẩn trọng, nghiêm túc để các sản phẩm báo chí có giá trị thực tế cao. Bản thân mỗi nhà báo phải phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình để mình thực sự gương mẫu, có nền tảng kiến thức tốt, bài viết mới có sức lay động xã hội. Đây là một cuộc đấu tranh không hề đơn giản mà rất cam go, phức tạp nhưng là cuộc đấu tranh mà nếu thực hiện đồng bộ, tích cực, quyết tâm sẽ có kết quả.

Đề cập tới các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị báo chí tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa vai trò của mình trong đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận thức đầy đủ những biểu hiệu của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng cần thống nhất, thông suốt, thường xuyên, kịp thời tới các cơ quan báo chí; đẩy mạnh sự chỉ đạo định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí; tăng cường kỷ luật đảng đối với các đảng viên hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt đảng trong các cơ quan báo chí. Bản thân mỗi cơ quan báo chí cần tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để khắc phục sự suy thoái trong chính nội bộ các cơ quan báo chí. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quan chủ quản báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa; bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí gắn liền với việc đảm bảo tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm thực hiện tốt các quy định về đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh./.

Theo tuyengiao.vn

tuyengiaokhanhhoa.vn